Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Změna územního plánu Průhonic č. 4: co byste měli vědět, než půjdete k volbám

Nezávislí kandidáti Průhonice

Změna ÚP č. 4 zahrnuje celkem 16 změn, z nichž diskutabilních je asi 5, a právě k nim se mnozí občané vyjadřovali v peticích a na veřejném projednání. Díky výhradám zastupitelů sdružení PRO Průhonice je projednávání této změny nyní přerušeno. Tyto sporné změny územního plánu se týkají dvou oblastí Průhonic: jedná se o louku na konci Školní ulice a o rozsáhlé území tzv. severozápadní rozvojové zóny (tj. pole mezi Rozkoší, Komárovem a Újezdem). Jako problematickou vidíme u těchto změn snahu prolomit dosud platné limity a podmínky pro výstavbu na území obce.

Pole Rozkoš – Komárov – Újezd

Prosazované změny mají za cíl umožnit developerovi tzv. severozápadní rozvojové zóny velmi podstatně urychlit výstavbu v zóně. Konkrétně se jedná o odstranění podmínky zprovoznění Vestecké spojky a nového Exitu 4 na D1 jako předpokladu zahájení výstavby tzv. ochranného valu oddělujícího komerční a rezidenční část zóny. Nejedná se tedy o ochranné opatření ve vztahu ke stávající zástavbě obce. Dále developer požaduje zahájit výstavbu (zatím „pouze“) infrastruktury v celé oblasti souběžně s výstavbou Vestecké spojky, tj. nikoliv až po zprovoznění Exitu 4.

Jaké jsou hlavní námitky sdružení PRO Průhonice?

Obec by měla ustoupit z podmínek, které jsou v platném územním plánu stanoveny pro ochranu občanů Průhonic. Zahájení výstavby v zóně před zprovozněním Vestecké spojky a Exitu 4 by nevyhnutelně znamenalo zvýšení provozu těžkých nákladních vozidel navážejících kontinuálně tuny materiálu pro potřeby ochranného valu a komerční zóny. Tento ústupek měla obec developerovi učinit bez jakékoliv přínosu nebo kompenzace. Jsme přesvědčeni, že zastupitelstvo obce nemusí souhlasit s každým požadavkem developera, tím méně pokud není v zájmu občanů.

Louka na konci Školní ulice

Navržené změny mají umožnit firmě IMOBA výstavbu několika čtyřpatrových bytových domů (resp. jednoho velkého bytového domu se čtyřmi vchody, odhadem 80 bytů) a obci umožnit výstavbu jednoho čtyřpatrového bytového domu o 20 bytech.

 Jaké jsou hlavní námitky sdružení PRO Průhonice?

Vedení obce se s developerem IMOBA původně dohodlo, že výstavbu bytových a rodinných domů bude možné zahájit ihned a veškerá dopravní obslužnost (včetně výstavby) bude probíhat skrze Školní ulici. Odhadujeme, že nová výstavba na konci Školní ulice zvýší počet aut v této lokalitě o cca 210 aut denně. Každý si jistě dokáže představit, jaký vliv by takové navýšení dopravní zátěže mělo na místní dopravu a bezpečnost dětí MŠ a ZŠ, zejména v ranních a odpoledních hodinách. Po vlně odporu místních obyvatel vedení obce od požadavku na dopravní obslužnost skrze Školní ulici ustoupilo.

Co se týče umožnění výstavby bytových domů, kterou dnes územní plán nepovoluje, vidíme jasné nebezpečí, že pokud dovolíme na území obce tento typ výstavby, vznikne precedens a zvýší se tlak na výstavbu „činžáků“ i dalšími majiteli pozemků. Za diskutabilní považujeme i fakt, že obec měla ústupky v územní plánu učinit okamžitě, aniž měla smluvně zajištěno konkrétní protiplnění (pozemky, projekt, podíl na nákladech realizace, součinnost v realizaci apod.). Navrhovaná změna není ani dostatečně odůvodněná a ekonomicky kalkulována. Nebyla vypracována žádná analýza, která by prokázala, že (a) obec potřebuje bytový dům (a jak velký by měl být), (b) kolik budou činit náklady na tuto investici, (c) jak bude obec schopná takovou investici financovat a dlouhodobě nést náklady na provoz a údržbu domu, (d) jaká bude návratnost investice (finanční a společenská) a (e) jaká budou pravidla pro hospodaření s obecními byty. Dosud nebylo ani prokázáno, zda obec bude ochotná a schopná právně zajistit, aby v budoucnu o lukrativní obecní byty nepřišla, jak se to již v minulosti stalo.

Jaký byl průběh přípravy změny územního plánu č. 4?

Změna územního plánu je proces, který stručně řečeno začíná schválením obecného zadání, pokračuje projednáním s dotčenými státními úřady, veřejným projednáním a končí schválením zastupitelstva. V rámci popsaného procesu se mohou vyskytnout informace, které si vynutí úpravy v obsahu navržené změny nebo dokonce vyloučí její schválení. V průběhu změny č. 4 se ukázalo, že původní sliby developerů byly nereálné nebo nebyly vymahatelné a některé původní informace o charakteru připravovaných změn se ukázaly jako značně nepřesné.

Zastupitelé sdružení PRO Průhonice po vyhotovení návrhu změny územního plánu intenzivně komunikovali s lidmi z Rozkoše a okolí Školní ulice. Mnohé jejich argumenty jsou závažné a nelze je prostě ignorovat. Bohužel se také ukázalo, že zastupitelstvo dostává mnohé dokumenty související s územním plánováním odůvodněné pouze jednostranně z pozice developera. To bychom – pokud dostaneme důvěru lidí – chtěli po volbách změnit.

Kdo ponese náklady na pořízení změny územního plánu?

Náklady na změnu ÚP by mě nést ten, v jehož prospěch se požadované změny provádějí. V daném případě by tedy náklady na změnu územního plánu zpracovávanou ve prospěch developera, nikoli obce, měl zaplatit developer, ať k jejímu schválení nakonec dojde nebo nedojde.

Bylo by lépe peníze utratit než nechat v bance?

Dle tvrzení vedení obce by bylo výhodnější vyjít vstříc developerovi a investovat naspořené finanční prostředky do vlastního bytového domu, než je uchovávat v bankách, kde jsou ohroženy inflací. Sdružení PRO Průhonice k tomu uvádí, že z hlediska rozpočtu a úspor obce nevysoká částka na koupi pozemků od firmy IMOBA ve výši necelých 3 mil. Kč měla být řešena odečtem z investičních příspěvků IMOBA. Významnější investice by bylo možné učinit až poté co, IMOBA vyřeší dopravní obslužnost lokality na konci Školní ulice. Zatím nejsou známy žádné informace o tom, že by se tak mohlo stát v dohledné době. Možnost utratit takto peníze dříve, než je znehodnotí inflace, je tedy objektivně nereálná. Reálné je ovšem naopak najít pro naspořené prostředky výnosnější uložení, k čemuž také nakonec letos došlo po několikaměsíčním úsilí zástupců sdružení PRO Průhonice ve finančním výboru obce.

Jaký bude další osud navržené změny územního plánu?

Projednávání 4. změny územního plánu bude pokračovat po volbách. Další osud výše diskutovaných požadavků developerů bude záviset na výsledku nadcházejících komunálních voleb. Pokud sdružení PRO Průhonice získá důvěru voličů, bude po volbách pokračovat v maximálně transparentním jednání s developery na podmínkách případné výstavby tak, aby eventuální změny územního plánu nevedly ke zhoršení životního prostředí a byly pro občany Průhonic přínosem. Rozhodně budeme prosazovat smluvní zakotvení případných dohod, a naopak nepodpoříme jednostranné ústupky obce proti vágním a nevymahatelným slibům.