Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Text odpovědi uveřejněné v Parlamentních listech

Následuje kompletní nezměněný text, jak vyšel dne 16. 9. 2022 v tzv. Parlamentních listech:

V článku s názvem „Lídr kandidátky v Průhonicích sedm let donášel na studenty. Soudruzi si ho pochvalovali“ je uvedeno, že „K vázacímu aktu, což bylo oficiální potvrzení spolupráce mezi fyzickou osobou a III. odborem FMV (hlavní správa vojenské kontrarozvědky SNB), došlo dne 8. listopadu 1977 v restauraci Rostov v Praze 1.“ a „Lídr kandidátky v Průhonicích sedm let donášel na studenty“.

Tvrzení uvedená v inkriminovaném článku zásadně odmítám a zdůrazňuji, že jsem se ani vázacím aktem ani jiným způsobem ke spolupráci s StB nebo hlavní správou vojenské kontrarozvědky SNB nezavázal a na nikoho nedonášel. Opačná tvrzení zveřejněná v tzv. Parlamentních listech nejsou nijak doložená, rozhodně ne citovaným spisem, který je pouhou snůškou úvah tehdejších důstojníků.

V rozsudku OS pro Prahu 7 č. j.: 8C 89/2019 – 30 ze dne 9. října 2019 se píše (par. 7): „Prostý fakt, že jméno figuruje v registru svazku pod č. 33660 není dostačující pro závěry, že byly splněny podmínky pro evidování žalobce v materiálech Státní bezpečnosti dle tehdy platných předpisů. Soudu nebyl předložen žádný podpis vázacího aktu ani jiný souhlasný projev vůle, který by tehdejší orgány k evidování opravňoval.“ Inkriminovaný spis žádný můj souhlasný projev vůle neobsahuje, obsahuje pouze nedoložená vyjádření tehdejší tajné policie, které jsem nemohl nijak ovlivnit.

Z předmětného spisu, který jsem do 1. 9., kdy jej začalo po naší obci rozšiřovat konkurenční volební sdružení (paní a pánové Janstová, Beneš a spol.) neznal, vyplývá (str. 21), že jsem tzv. vázací akt nepodepsal. Jak důstojníci odůvodnili chybějící podpis, neboli i podle tehdejšího práva neplatnost vázacího aktu, bylo z pochopitelných důvodů zcela mimo mojí kontrolu. Jako mnoho jiných spoluobčanů jsem bohužel v době normalizace neměl možnost jakkoli ovlivnit, jaké záznamy si o mně bezpečnostní orgány vedly nebo nevedly. 

Ze zveřejněné i ze zbylé části spisu, která je dostupná na eBadatelně: https://www.ebadatelna.cz/, dále vyplývá, že jsem hlášení – natož nějaká udání – nikomu nepředával (str. 67): „Plně se nepodařilo zabezpečit předávání získaných poznatků písemnou formou.“, a zejména na téže straně dole: „účast na realizaci osoby v konkrétní akci nebyla“.  To je potvrzeno i dále (str. 69), kde se píše, že ve spise zařazené „zprávy nebyly vlastnoručního charakteru“ a celkově tedy o nějakém donášení na studenty nemůže být řeč. Ve spise není ani zmínka, že bych někoho udal nebo na něj donášel, jak napsaly  Parlamentní listy.

Zároveň ze spisu vyplývá, že (str. 15) jsem se kriticky vyjadřoval o okupaci naší země z roku 1968 a zejména již citované, že jsem pro StB/kontrarozvědku žádné zprávy nevypracoval.

V minulých komunálních volbách jsem kandidoval právě za nyní konkurenční sdružení, kterému tehdy moje údajná spolupráce nevadila. Ta začala vadit, až když jsem se přidal k opozici, která chce omezit vliv developerů na rozhodování obce.

Měl jsem být vyzván k vyjádření k článku, který se mě týká, což se nestalo.

Pro úplnost ještě uvádím, že naše sdružení nezávislých kandidátů PRO Průhonice, které z podstaty věci nemá právní subjektivitu, nemá nic společného s později vzniknuvší stranou PRO. My jsme si doménu www.propruhonice.cz zaregistrovali 26. 3. 2022, zatímco první zmínky o celostátní straně obdobného jména jsou o 3 měsíce pozdější.

Ing. Petr Choulík CSc., Průhonice