Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Střet zájmů?  Posuďte sami …

Před volbami jsme upozorňovali na hrozící střet zájmů u kandidátů ze sdružení PHR, z nichž mnozí jsou zaměstnanci obecních organizací. Střet zájmů spatřujeme v situacích, kdy takoví zastupitelé hlasují o záležitostech, kde se střetávají jejich vlastní osobní zájmy na udržení jejich zaměstnání nebo stanovení jejich mzdy se zájmy obce. Při takovém hlasování je těžko myslitelné zůstat zcela nestranný a nebrat ohledy na svoje vlastní zájmy.

Již na prvním zasedání obecního zastupitelstva došlo na naše slova, jak potvrzuje dění na ustavující schůzi dne 20.10.2022 a veřejně dostupný zápis o jejím průběhu. Při hlasování o jednatelích Technických služeb Průhonice, s.r.o. a jejich odměnách hlasovali paní Janstová a pan Dvorský bez uzardění jak pro své jmenování do funkce jednatelů, tak i o výši svojí odměny za tuto funkci.

Technické služby Průhonice jsou nejdůležitější společností vlastněnou obcí s obratem ve výši 42 mil Kč, která zásadním způsobem ovlivňuje hospodaření a fungování obce. Vzhledem k velmi těsnému volebnímu výsledku (6 zastupitelů PHR ku 5 zastupitelům PRO Průhonice) jsme legitimně očekávali a navrhovali, aby funkce jednatelů Technických služeb Průhonice byly zastávány jedním zástupcem PHR a jedním zástupcem našeho sdružení. Tím by byla zajištěna vzájemná informovanost, součinnost i kontrola. Za PRO Průhonice jsme do funkce jednatele navrhli pana M. Langra.

Nyní vstupuje do hry střet zájmů a jednoduchá matematika hlasování. Pokud by paní Janstová a pan Dvorský zhodnotili, že jim svědomí a střet zájmů nedovoluje objektivně posoudit, kdo bude vhodnější osobou na výkon funkce a jaký plat je za výkon této funkce adekvátní, nemohlo by PHR zbývajícími 4 hlasy prosadit jmenování výhradně svých zástupců do funkcí obou jednatelů. Naproti tomu, kdyby PHR a PRO Průhonice nominovali každý po jednom zástupci a tito jmenovaní se hlasování o své vlastní osobě řádně zdrželi, došlo by ke schválení jednatelů jednomyslně (PHR by přitom se zbývajícími 5 hlasy mělo stále právo veta).

Jak se při hlasování paní Janstová a pan Dvorský vnitřně vypořádali se zákazem upřednostňovat svoje vlastní zájmy před zájmy obce a proč považují sami sebe za lepší kandidáty než pana M. Langra, vědí jen oni dva. PHR žádnou diskusi na toto téma nepřipustilo a silou hroší kůže svých 6 zastupitelů prosadilo do funkcí jednatelů pouze svoje zástupce. Diskuse nebyla připuštěna ani o výši platu jednatelů, hlasování o výši platu nebylo dokonce ani předem avizováno jako bod programu zasedání zastupitelstva. Takto uplatňovaný postoj PHR zcela jasně demonstruje navenek proklamovanou vůli ke spolupráci ve prospěch všech občanů.

PRO Průhonice je naopak přesvědčeno, že hroší kůže není tím správným nástrojem pro řízení obce a bude se i nadále držet motta „S poctivostí nejdál dojdeš“.

Martin Zajíc, zastupitel za PRO Průhonice

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, § 83 (2) říká: „Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.“

P.S. Tento článek byl napsán pro měsíčník obce Průhonicko, kde (doufejme zatím) nesměl vyjít.