Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Co nás odlišuje a proč nás volit

  • Využijeme všech zákonných prostředků, které obci umožní regulovat komerční výstavbu na stávající orné půdě. Zasadíme se o úpravu územního plánu tak, aby nevyhnutelná zástavba byla regulována podmínkami obce s maximálním rozvolněním a s vysokým podílem zeleně. Zasadíme se o snížení limitu zastavěnosti komerční výstavby na orné půdě a o změnu účelu staveb na pozemcích, určených k výstavbě komerčních center na jiné využití (např. kultura, vzdělání, sport). Obec si nechala zpracovat právní audit, který poměrně jasně definuje podmínky a rozsah změn, které může v zemním plánu provádět, aniž by jí za to hrozily nějaké sankce.
  • Nebudeme podporovat stavby s potenciálem navýšení průjezdní dopravy. Využijeme všech zákonných možností pro zákaz, omezení nebo ztížení vjezdu vozidel do obce. Budeme prosazovat koncepční přístup řešení dopravy v obci v dlouhodobém horizontu. Řešení dopravní situace budeme hledat na základě odborných analýz a doporučení dopravních profesionálů a pochopitelně se budeme inspirovat i v obcích, kterým se problém dopravy podařilo vyřešit. Je nám jasné, že nelze podporovat masovou komerční výstavbu a očekávat, že se dopravní situace nezhorší.
  • Vytvoříme program výhod pro trvalé hlášené občany Průhonic (komunální služby a svoz odpadu, vodné a stočné atd.), který bude mít dva cíle: jednak ulehčit občanům s rostoucími životními náklady, ale také motivovat usazené občany k přihlášení trvalého pobytu, protože příjmy obce jsou z větší části navázány na občany trvale hlášené. Podobné programy provozují i jiné obce a je tedy, kde se inspirovat. Ze zkušeností těchto obcí zároveň vyplývá, že takový program se v dlouhodobého hlediska vyplatí celé obci, protože se právě v důsledku zvýšení počtu trvale přihlášených navýší i její příjmy.
  • Nechceme kumulaci politické a úřednické funkce. Odmítáme snahy o politizaci obecního úřadu a organizací zřízených obcí a vždy budeme postupovat tak, aby politické funkce zůstaly oddělené od odborných a úřednických.