Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Otázky voličů a odpovědi PRO Průhonice

Jsou všechny investice obce pouze zásluhou místostarosty?

Investice realizované obcí jsou schváleny zastupitelstvem a jsou součástí rozpočtu obce, nikoli tedy výhradně zásluhou funkcionářů obce. Na plánování a řízení výstavby se pak nemalou měrou podílejí i zaměstnanci radnice, případně i Technických služeb. Investice obce a jejich výsledky jsou tedy výsledkem kolektivního úsilí většího počtu lidí, kterým za to patří dík.

Je možné něco udělat s rozsahem zastavění dnešních polí v územím plánu?

Zákon dává obcím v oblasti tvorby a změn územních plánů nezanedbatelné možnosti k řízení svého rozvoje. Obec sice nemůže změnit stavební pozemek na nestavební, pokud jej aktuální majitel již koupil jako stavební, ale může pracovat například s funkčním využitím pozemků i s mírou zastavění. Nepřijde nám vyvážené, když má občan limit zastavěnosti pozemku 15 nebo 20 procent a developer komerčních objektů 40 %. Obec má pochopitelně i možnost jednat a dohodnout se s majiteli pozemků na řešení, které bude pro obec přijatelnější a má k tomu i některé účinné prostředky např. při vyjednávání o plánovací smlouvě. Je k tomu však třeba mít stanovený jasný cíl a zejména vůli pro to něco udělat. Strašit občany, že jakékoli změny územního plánu povedou nevyhnutelně k nějakým drakonickým kompenzacím nebohým developerům, jsou pochopitelně přehnané. V této souvislosti je zajímavé, že dnes jsou naopak prosazovány změny územního plánu ve prospěch developerů a obci za to mnohdy žádná kompenzace neplyne.

Co je podstatou programu výhod pro trvale hlášené občany?

Program, který chystáme, se bude týkat každého občana, pokud je v obci přihlášen k trvalému pobytu. Svým hlasem ve volbách můžete rozhodnout, jestli ušetříte na poplatcích za odvoz komunálního odpadu a za vodné a stočné. Všechny nás zatěžuje bezuzdná inflace a růst cen, kam se jen podíváme. Obec by měla, tam kde je to možné, pomáhat svým obyvatelům v této těžké době a ulehčit jim. Program bude mít ale kromě cíle ulehčit občanům s rostoucími životními náklady také za úkol motivovat usazené občany k přihlášení trvalého pobytu, protože příjmy obce jsou z větší části navázány na občany trvale hlášené. Ze zkušeností jiných obcí zároveň vyplývá, že takový program se v dlouhodobého hlediska vyplatí celé obci, protože se právě v důsledku zvýšení počtu trvale přihlášených navýší i její příjmy.

Nebude váš program na zvýhodňování trvale hlášených občanů v rozporu se zákonem?

Vycházíme z jednoduchého předpokladu, že pokud trvale hlášené občany dlouhodobě různým způsobem zvýhodňují mnohé jiné obce, nemůže to být nelegální. Dá se to říct i tak, že nehodláme vymýšlet nic převratného, pouze aplikovat zkušenosti jiných obcí na podmínky Průhonic a i zde platí, že kde je vůle, je i cesta. Musíme si uvědomit, že obec spravuje veřejnou infrastrukturu a poskytuje veřejné služby všem reálně bydlícím občanům, ale její příjmy jsou z větší části navázány na občany trvale hlášené. Cílem takového programu je ve finále i to, aby obec dostávala tolik prostředků, kolik odpovídá reálnému počtu jejích obyvatel a tyto peníze pak může využívat ke zlepšování svých služeb, např. i zajišťování bezpečnosti. Podobně mimochodem v současnosti uvažuje i vedení Prahy.

Jste pro výstavbu obecních bytů jako vaše konkurence?

Prosazujeme koncepční přístup k řízení obce. Dosud nebyla vypracována žádná analýza, která by prokázala, že (a) obec potřebuje bytový dům (a jak velký by měl být), (b) kolik budou činit náklady na tuto investici, (c) jak bude obec schopná takovou investici financovat a dlouhodobě nést náklady na provoz a údržbu domu, (d) jaká bude návratnost investice (finanční a společenská) a (e) jaká budou pravidla pro hospodaření s obecními byty. Dosud nebylo ani prokázáno, zda obec bude ochotná a schopná právně zajistit, aby v budoucnu o lukrativní obecní byty nepřišla, jak se to již v minulosti stalo.

Podporujete zřízení obecního hřbitova?

Ano, podporujeme zřízení obecního hřbitova a je to uvedeno v našem volebním programu. Zároveň ovšem odmítáme, aby byla obec tlačena do obchodu, jehož přínos pro obec není věrohodně doložen.

Je možné omezit tranzitní dopravu zbudováním nového sjezdu z dálnice na Újezdskou ulici?

Základní pravidlo pro obce typu Průhonic umístěných u významných tranzitních tepen typu dálnice D1 je neumožnit přelévání tranzitního provozu z dálnice na místní komunikační síť a tu naopak držet maximálně oddělenou od tranzitní (dálkové) infrastruktury. Pro obyvatele žijící poblíž Újezdské může vypadat lákavě představa, že ráno najedou na újezdské straně na dálnici směr Praha a nebudou muset projíždět až na dnešní Exit 6. Odhlédneme-li od otázky, zda je na straně Újezda vůbec fyzicky dost místa k postavení nájezdu, lze si představit, co se stane, když dojde k zácpě na dálnici, kde dnes jezdí 100-120 tis. vozidel denně. Ráno budou auta sjíždět na Exitu 8 a projíždět obcí na tento nový nájezd a odpoledne naopak. Odmítáme bezkoncepční zásahy do dopravní situace na základě nahodilých požadavků developerů, jako je tento. Sdružení PRO Průhonice hodlá naopak prosazovat výhradně změny na základě promyšleného dopravního plánu, který hodláme v případě volebního úspěchu ve spolupráci se skutečnými experty připravit. Odpověď tedy zní ne, tímto způsobem tranzitní provoz v obci redukovat bohužel nelze.

Chystáte v případě volebního úspěchu nějaké změny ve fungování obecního úřadu nebo technických služeb?

Pochopitelně bychom nějaké dílčí změny v řízení úřadu po náležitém uvážení prováděli, ale to by se týkalo spíše opatření typu otevřenosti a komunikace vůči občanům. Jinou věcí jsou ovšem externí spolupracovníci radnice, kde bychom rádi vyhodnotili činnost subjektů poskytujících služby obci v oblasti právního poradenství a v otázkách územního plánování.

Jak se díváte na kandidaturu zaměstnanců obcí řízených organizací jako Technické služby, škola a školka?

Přestože si práce zaměstnanců obce vysoce vážíme, musíme vždy odlišovat role zaměstnanců od politického dohledu ze strany zastupitelstva. Jsme tedy proti střetu zájmů zastupitelů, kteří jsou zároveň zaměstnanci obecních organizací. Pravidlům dobré správy věcí veřejných odporuje, aby zastupitelé rozhodovali o věcech, které se jich přímo osobně dotýkají jako pracovních podmínek zaměstnanců obce, nájemníků, zájemců o privatizaci nebo výstavbu obecních bytů apod. Taková politizace výkonu zaměstnání pro obec není zcela určitě pro občany dobrá zpráva.

Co získala obec jako protihodnotu za to, že přistoupila na požadavek na pojmenování ulice U Pumpy?

Bohužel nic. My bychom chtěli nastolit takový stav, kdy po transparentním jednání s developerem mu obec může vyjít vstříc za předem dohodnuté protiplnění, ať už finanční příspěvek do rozpočtu obce nebo jinou formou.

Bylo by lépe obecní peníze utratit, než je nechat v bance?

Dle tvrzení vedení obce by bylo výhodnější vyjít vstříc developerovi a investovat naspořené finanční prostředky do vlastního bytového domu, než je uchovávat v bankách, kde jsou ohroženy inflací. Sdružení PRO Průhonice k tomu uvádí, že z hlediska rozpočtu a úspor obce nevysoká částka na koupi pozemků od firmy IMOBA ve výši necelých 3 mil. Kč měla být řešena odečtem z investičních příspěvků IMOBA. Významnější investice by bylo možné učinit až poté co, IMOBA vyřeší dopravní obslužnost lokality na konci Školní ulice. Zatím nejsou známy žádné informace o tom, že by se tak mohlo stát v dohledné době. Možnost utratit takto peníze dříve, než je znehodnotí inflace, je tedy objektivně nereálná. Reálné je ovšem naopak najít pro naspořené prostředky výnosnější uložení, k čemuž také nakonec letos došlo po několikaměsíčním úsilí zástupců sdružení PRO Průhonice ve finančním výboru obce.

Skutečně nebylo možné za 30 let nic udělat s přítomností Vestecké spojky v územním plánu?

Například obec Vestec využila příležitosti, kdy Vestecká spojka nebyla přítomná tzv. zásadách územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje a ze svého územního plánu koridor pro Vesteckou spojku na svém katastru odstranila. Platí, že kde je vůle, je i cesta.

Nezávislí kandidáti Průhonice