Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Program

 1. DOPRAVA
 • Zasadíme se o redukci tranzitní dopravy – nebudeme podporovat stavby s potenciálem navýšení průjezdní dopravy. Využijeme všech zákonných možností pro zákaz, omezení nebo ztížení vjezdu.
 • Budeme požadovat na ŘSD dokončení protihlukové stěny v úseku mezi 7. a 8. km D1. a rozšíření projektu protihlukové stěny na D1 v úseku od mostu na Újezd k Botiči.Podpoříme pokračování stavby městského okruhu v části 511, která je důležitá pro zlepšení dopravní situace v Průhonicích. V součinnosti s obcemi Vestec, Šeberov a Újezd budeme vystupovat proti záměru napojení Vestecké spojky na D0 od silnice III/0033 Hrnčíře – Zdiměřice na Vídeňskou silnici č. 603.
 • Prověříme možnost výstavby silničního obchvatu Průhonic.
 • Navážeme na jednání s Ministerstvem dopravy a ŘSD o zavedení liniového řízení dopravy na dálnici D1 v blízkosti Průhonic, (jak je to obvyklé u našich sousedů v Rakousku a Německu). Regulací a měřením rychlosti vozidel v přiléhajícím úseku D1 dosáhneme snížení hluku z D1 přes den i v noci.
 • Upravíme a omezíme dobu parkování aut v centru obce na dvě hodiny tak, aby se centrum zbavilo aut, která blokují parkovací místa pro obyvatele Průhonic.
 • Budeme usilovat o zrušení povinnosti dálniční známky pro D1 až po křižovatku s D0.
 • Budeme prosazovat koncepční přístup řešení dopravy v obci v dlouhodobém horizontu. Řešení dopravní situace budeme hledat na základě odborných analýz a doporučení dopravních profesionálů.

2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Využijeme všech zákonných prostředků, které obci umožní regulovat komerční výstavbu na stávající orné půdě. Zasadíme se o změnu územního plánu tak, aby nevyhnutelná zástavba byla regulována podmínkami obce s maximálním rozvolněním a s vysokým podílem zeleně. Z územního plánu vyjmeme možnost budování skladů na orné půdě.
 • Zasadíme se o snížení limitu zastavěnosti komerční výstavby na orné půdě a o změnu účelu staveb na pozemcích, určených k výstavbě komerčních center na jiné využití (např. kultura, vzdělání, sport). Budeme určovat podmínky komerčních staveb ve svém katastru a transparentně prezentovat výhody pro občany a obec.
 • Budeme prosazovat zadání a zpracování komplexní odborné studie udržitelného rozvoje obce a najdeme odborníky i na územní plánování. Budeme hledat další možnosti, jak postupovat společně s okolními obcemi a řešit problémy přesahující hranice a možnosti obce.

3. OBČANÉ

 • Vytvoříme program výhod pro trvalé hlášené občany Průhonic (komunální služby a svoz odpadu, vodné a stočné atd.).
 • Rozšíříme a podpoříme vznik institutu služeb pro seniory a hendikepované občany včetně navýšení rozpočtu na tyto služby.
 • Budeme spolupracovat se sousedními obcemi na kulturních a sportovních akcích, na akcích ZŠ a místních spolků. Budeme podporovat pokračování tradic včetně oživení Květnového náměstí větším počtem akcí.
 • Zasadíme se o proměnu areálu Spartaku na multifunkční sportovní areál, s cílem využívat ho také jako další centrum společenského života pro všechny občany Průhonic. Zároveň budeme podporovat aktivity Spartaku v profesionálním rozvoji mládeže.  
 • Budeme pokračovat v započatém projektu obecního hřbitova v oblasti Rozkoše.
 • Budeme podporovat Sbor dobrovolných hasičů Průhonice jako nedílnou součást bezpečnostního systému v Průhonicích i jako spolek pro práci s mládeží.
 • Podporujeme snahu o zlepšení zázemí technických zařízení TSP a hasičské zbrojnice, ucelené řešení přispěje ke zlepšení obecních služeb.
 • Budeme se dále podílet na úpravě a výzdobě veřejných prostranství, okrasné zeleně v obci.
 • Při rozhodování o zásadních věcech bude občanům umožněno vyjádřit se v referendu.

4. OBECNÍ ÚŘAD

 • Prosadíme zlepšení právního zastoupení obce vůči třetím stranám ve prospěch občanů.
 • Budeme se trvale starat o bezpečnost v obci, posílíme kamerový systéma společně s obecní policií navrhneme důslednější systém preventivních kontrol.
 • Zavedeme možnost interpelace občanů. Zjednodušíme tím občanům cestu, jak mohou dát připomínky k řízení obce.
 • Nechceme kumulaci politické a úřednické funkce. Odmítáme snahy o politizaci obecního úřadu a organizací zřízených obcí a vždy budeme postupovat tak, aby politické funkce zůstaly oddělené od odborných a úřednických.

5. ROZPOČET

 • Naší prioritou je, aby rozpočet byl i nadále vyrovnaný a obec se nezadlužila.
 • Budeme důsledně vyžadovat transparentní finanční protiplnění v případě spolupráce obce s developery a investory. Jakýkoliv záměr nových komerčních projektů, musí obsahovat výhody a hodnoty, které získá obec za své souhlasné stanovisko.
 • Rozpočet bude každý rok srozumitelně představován občanům na veřejné schůzi ještě před jeho schvalováním.
 • V rozpočtu budeme hledat možné úspory a také možnosti využití dotačních titulů, jak z EU, tak z ČR. Cílem musí být zároveň maximální úspěšnost při získávání dotací.
 • Rozpočet bude vždy zahrnovat také participativní část, sestavenou na základě návrhů obyvatel. Budeme podporovat, aby byl z rozpočtu vyčleněn finanční objem, o který se budou moci ucházet občané se svými návrhy. (Např. prověříme možnost výstavby Biotopu v obci.)
 • Zajistíme, aby dočasně volné prostředky, kterými obec disponuje, byly co nejlépe chráněny před inflací a riziky finančního trhu.