Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Zkrácený program

1. Budeme preferovat prospěch obyvatel Průhonic, ochranu jejich životního prostředí, bezpečnosti a majetku. Naopak budeme zásadně regulovat aktivity tyto cíle ohrožující, zejména rozsáhlou výstavbu.
2. Zasadíme se o zachování a v lepším případě i zlepšení životního prostředí pro občany Průhonic. Dopad do životních podmínek obyvatel bude kritériem rozhodování radnice.
3. Nebudeme podporovat projekty směřující k ničení krajiny a orné půdy na úkor zdraví občanů.
4. Aktuální podobu územního plánu považujeme za hrozbu pro životní prostředí občanů, jejich bezpečnost i hodnotu jejich nemovitostí. Prosadíme zásadní redukci komerčních zón.
5. Na veškeré nově zastavované plochy (obytné i obchodní) se budeme snažit aplikovat maximální míru zastavěnosti 15 % s minimálním podílem zeleně 60 %. Individuální bytová výstavba bude řešena dle platného územního plánu.
6. Vzhledem k neexistenci záruk přijatelnosti pro Průhonice a zjevnému rozporu se strategickým plánem jsme PROTI výstavbě vestecké spojky, stejně jako ostatní dotčené obce.
7. Nebudeme podporovat zvětšování stávajících dálničních křižovatek a budování nových na území a v okolí obce, což by generovalo další provoz v obci. To se týká exitu 6 a exitu 4 na D1.
8. Budeme se snažit realizovat opatření ke zklidnění dopravy v obci a zejména redukci tranzitní dopravy. Prosadíme obchvat Průhonic.
9. O osudu Průhonic se nebude rozhodovat v kancelářích developerů, ale na průhonické radnici!
10. Občan Průhonic bude na radnici vždy vítán. Pokud možno všechny dokumenty k jednání zastupitelstva budou zveřejňovány na webu obce spolu s pozvánkou s předstihem, aby si je občané mohli dopředu prostudovat a případně sdělit svůj názor zastupitelům.
11. Občané Průhonic budou moci za stanovených podmínek navrhnout bod jednání zastupitelstva do sekce různé.
12. Učiníme opatření k maximálnímu možnému čerpání dotací zejména na zlepšení infrastruktury a dosažení strategického cíle snížení tranzitní dopravy.
13. Budeme motivovat fakticky zde žijící občany, aby se v Průhonicích nahlásili k trvalému bydlení s cílem navýšení příjmů rozpočtu.
14. Budeme pokračovat ve zvyšování kvality výuky v MŠ i ZŠ tak, aby obyvatelé Průhonic nebyli motivováni vozit svoje děti do jiných obcí.
15. Začneme s přípravou budování domova pro seniory s pečovatelskou službou.
16. Budeme se snažit upravit kapacitu zdravotnických služeb tak, aby odpovídala reálnému zájmu a občané netrávili čas v čekárnách.
17. Obecní policie – občan od strážníka už nikdy neuslyší větu „Tohle není naše práce“, zasadíme se o zlepšení vztahů mezi OP a občany.
18. Budeme podporovat SDH Průhonice jako nedílnou součást bezpečnostního systému v Průhonicích, i jako spolek pro práci s mládeží.
19. Navrhneme rozšíření využití areálu dnešního fotbalového hřiště na víceúčelový reprezentativní prostor nejen pro sportovce.
20. Navrhneme a pokusíme se prosadit bezplatný přístup do Průhonického parku občanům, naším cílem je, aby se park stal nedílnou součástí života obce.

Volební program PPŽ 2018 krátký